Europa w średniowieczu ogólny zarys dziejów ustroju politycznego i społecznego Formy państwa feudalnego. W świetle aktualnych badań przyjąć można – w pewnym uproszczeniu – że rozwój państwa epoki feudalizmu dokonywał się z reguły przez cztery kolejno po sobie następujące formy państwa: a)monarchia wczesnofeudalna b)rozdrobnienie feudalne c)monarchia stanowa d) monarchia absolutna.Continue Reading